محاسبات عرشه فولادی در برابرزلزله

عرشه فولادی-اجرای سقف عرشه فولادی-ورق عرشه فولادی

طراحی وتامین متریال و اجرای کامل سقف عرشه فولادی(متال دک)

مطابق مقررات ملی ساختمان ایران مبحث دهم :

تانتقال بار بین تیر فولادی و دال بتنی
ت۱نواحی لنگر خمشی مثبت

۱مقاومت برش افقی مورد نیاز : برای عملکرد مختلط کامل، برش افقی مورد نیاز باید به شرح زیر برابر کوچکترین مقدار محاسبه شده بر اساس حالتهای حدی خردشدگی بتن و تسلیم کششی مقطع فولادی در نظر گرفته شود.

خرد شدگی بتن (۱۰۲۸۲۰)

Vhu=0.85fcAc

تسلیم کششی مقطع فولادی (۱۰۲۸۲۰)

Vhu=FYAs

در روابط فوق:
fc= 
مقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه ای بتن
Ac=سطح مقطع دال بتنی در محدوده عرض موثر ورق عرشه فولادی
As=مساحت مقطع فولادی
Fy=تنش تسلیم فولاد مقطع فولادی

۲مقاومت برش افقی اسمی مقاومت برش افقی اسمی اعضای با مقطع مختلط بر دال بتنی و دارای برشگیر (گلمیخباید مطابق رابطه زیر نظر بر اساس مقاومت برشی برشگیرها تعیین گردد. (۱۰۲۸۲۱)

Vhn=Qn

که در آن  چنین میگوید :
Qn=
مجموع مقاومت های برشی اسمی برشگیرها (گلمیخ ها)در حد فاصل نقاط لنگر خمشی مثبت حداکثر و لنگر صفر مطابق مقررات بند ۱۰۲۸۷ ۳.

تعداد فاصله و مشخصات برشگیرها (گلمیخ ها)بایستی از طریق برقراری رابطه زیر و بدون احتساب ضریب کاهش مقاومت تعیین گردد. (۱۰۲۸۲۲)

Vhn>Vhu

نتیجه گیری:

با توجه به اینکه مقدار خرد شدگی بتن کمترین مقدار در روابط فوق میباشد لذا هر چه سطح مقطع دال بتنی در محدوده عرض موثر ورق عرشه فولادی بیشتر باشد مقاومت سقف عرشه فولادی در مقابل زلزله نیز بیشتر می شود.

 

 

.

تابلوی تبلیغاتی شمال کشور