الزامات فنی در مورد ارماتور بندی و بتن ریزی

 

 

 

ارماتوربندی عرشه فولادی-بتن ریزی عرشه فولادی-ماله پروانه ای عرشه فولادی
الزامات فنی در خصوص آرماتور بندی و بتن ریزی عرشه فولادی :
 

  1. میلگردهای مصرفی در هنگام اجرا بایستی تمیز و عاری از هرگونه زنگ زدگی و چربی باشند .
  2. عرض متوسط کنگره های پرشده با بتن نباید کمتر از ۷۵ میلیمتر باشد .
  3. ضخامت دال بتنی در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای نباید از ۵۰ میلیمتر کمتر باشد .
  4. در بازشوها با ابعاد کوچک ( کمتر از 300 میلیمتر در هر وجه ) قبل از بتن ریزی محل بازشو با پلاستوفوم پوشیده شده و پس از بتن ریزی برشکاری در ورق عرشه انجام میگیرد .
  5. در بازشوهای با ابعاد متوسط ( بین 300 تا 700 میلیمتر در هر وجه ) علاوه بر اجرای پلاستوفوم اجرای آرماتور قطری در گوشه بازشوها مزابق نقشه های اجرایی الزامی است .
  6. در بازشوهای با ابعاد بزگ ( بزرگتر از 700 میلیمتر در هر وجه ) اجرای تیر لبه در لبه بازشوها مطابق نقشه های اجرایی الزامی است .
  7. ماله پروانه ای عرشه فولادی-بتن ریزی عرشه فولادی-ارماتوربندی عرشه فولادی
  8. حداکثر اندازه سنگدانه مصرفی در بتن ریزی دال مرکب عرشه فولادی برابر با 24 میلیمتر می باشد .
  9. بتن باید حتی المکان در محل نهایی خود ریخته شود ، و در مواردی که این امر ممکن نیست ، دپوی بتن صرفاً بر روی تیرهای اصلی و فرعی مجاز می باشد و دپوی بتن بر روی ورق عرشه به هیچ وجه مجاز نیست .
  10. پس از بتن ریزی با توجه به شرایط جوی اقدامات لازم جهت عمل آوری بتن الزامی است .

 

.

تابلوی تبلیغاتی شمال کشور